Biyogaz

Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile oksijensiz ortamda (unaerobic) mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da gübreler kullanılabilmektedir. 

Biyogaz üç evrede oluşur:

1. Hidroliz

2. Asit oluşumu

3. Metan oluşumu. 

Birinci aşama atığın mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler ile çözünür hale dönüştürülmesidir. Bu aşamada polisakkaritler monosakkaritlere (Kompleks şekerler>basit şekere), proteinler peptidlere ve aminoasitlere (Uzun zincirli proteinler>kısa zincirli) dönüşür. Bundan sonraki aşamada asit oluşturucu bakteriler devreye girerek bu maddeleri asetik asit gibi küçük yapılı maddelere dönüştürürler. Asit oluşumu üretim esnasında pH’nın düşmesine neden olabilir bu durum metan oluşumunu sağlayacak bakteriler üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Son aşamada ise bu maddeleri metan oluşturucu bakteriler biyogaza dönüştürürler. Görüldüğü gibi biyogaz oluşumu mikrobiyolojik etmenler ile gerçekleşmekte ve doğal olarak bu mikrobiyolojik organizmaların etkileneceği her türlü koşul biyogaz üretimini de etkilemektedir. 

Biyogaz üretimi için kullanılan materyaller, hayvansal gübreler, organik atıklar ve endüstriyel atıklar olarak üç başlık altında incelenebilir. Bu bağlamda kullanılan materyaller, 

1. Hayvansal atıklar

Hayvancılık ile elde edilen atıklar, 

Hayvan gübreleri, 

2. Bitkisel atıklar

Bahçe atıkları, 

Yemek atıkları, 

2. Endüstriyel atıklar

Zirai atıklar, 

Orman endüstrisinden elde edilen atıklar, 

Deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar, 

Kağıt endüstrisinden elde edilen atıklar, 

Gıda endüstrisi atıkları, 

Sebze, tahıl, meyve ve yağ endüstrisinden elde edilen atıklar, 

Şeker endüstrisi atıkları, 

Evsel katı atıklar, 

Atıksu arıtma tesisi atıkları. 

Biyogaz üretimi tarımsal atıklardan yararlanılarak yapılabileceği gibi endüstriyel atıklardan yararlanılarak da yapılabilmektedir. Kentsel atıkların ayrı ayrı toplanılması ve kanalizasyon atıklarının arıtma tesislerinde toplanılmasıyla önemli ölçüde biyogaz üretim imkânı vardır. 

Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali

Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali, şehrimiz için enerji alanında atılan en büyük adımdır. Güzel ve çevreci belediyecilik anlayışına çok güzel örnektir. Yaklaşık 14 milyonluk bir yatırımla 2 sene gibi kısa bir süre içerisinde 1 MW kurulu gücüyle bu tesis, yılda 8 milyon kilowatt elektrik üretecek. Bunun anlamı şudur: 3 bin 300 hanenin bir aylık elektrik tüketimine denk gelen bir enerjidir. İlçenin atıktan kurtulması için yapılan bu tesis, atığı bertaraf ederken ortaya çıkan çuptalarından da istifade ediyoruz. Gerek katı, gerek sıvı olan biyo gübreyi, tarıma geri dönüşümünü sağlıyoruz. İnşallah buradaki tesis, ilk olur son olmaz. Burada, gördüğüm kadarıyla hayvancılık potansiyeli oldukça yüksek. Biz Gaziantep’e her zaman destek olacağız.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Milli enerji maden politikası kapsamında yerli ve yenilenebilir kaynaklara son derece önem veriyoruz. Maalesef, enerji kaynakları açısından kendine yeten bir ülke değiliz. Üretilen elektriğin yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz, başta doğalgaz ve kömür olmak üzere. Diğer yarısını yerli ve yenilenebilir yerli kaynaklar dediğimiz linyit kömürümüzden bir miktarını elde ediyoruz. 3’te bir oranında yenilenebilir kaynaklardan; suyumuzdan, rüzgardan, biyogazdan, güneşten, jeotermal gibi sıfır emisyon üreten çevreye en az etkisi olan kaynaklardan elektrik üretiyoruz. Şüphesiz yenilenebilir enerji kaynağı kanunun çıkarılması ve bunlara verilen teşviklerin etkisi büyük. Bir o kadar da yerel yöneticilerin bu işe sahip çıkmasının çok büyük etkisi var. Birçok belediyemizin, evsel atıklardan endüstriyel atıklara kadar birçok atıktan enerji üretim tesisleri çalışır vaziyette. 57 şehrimizde 144 tesisimiz atıktan enerji üretiyor. Kurulu gücümüzle yaklaşık 650 MW. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı 160’a, kurulu gücümüzü ise 700 MW’ın üzerine çıkaracağız.

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 

Leave a Reply

Your email address will not be published.